1-(4-Butylphenyl)-2,2,2-trichloroethanone

1-(4-Butylphenyl)-2,2,2-trichloroethanone