1-(4-Chlorophenyl)-6-(4-methylphenyl)-1,3,4,6-hexanetetrone

1-(4-Chlorophenyl)-6-(4-methylphenyl)-1,3,4,6-hexanetetrone