8-(4-Nitroindol-3-ylmethylthio)quinoline

8-(4-Nitroindol-3-ylmethylthio)quinoline