1,4-Bis[5-phenyl-1,2,4-oxadiazolyl]benzene

1,4-Bis[5-phenyl-1,2,4-oxadiazolyl]benzene