3-(4-Chlorophenacyl)-1-methyl-2-indolinone

3-(4-Chlorophenacyl)-1-methyl-2-indolinone