1-Methyl-3-phenacyl-2-indolinone

1-Methyl-3-phenacyl-2-indolinone