Phthalylglycyl formyl hydrazide

Phthalylglycyl formyl hydrazide