2-chloro-5-(dichloromethyl)pyridine

2-chloro-5-(dichloromethyl)pyridine