1-phenyl-1H-pyrazol-3-ol

1-phenyl-1H-pyrazol-3-ol