N-Trimethylsilylphenylalanine, methyl ester

N-Trimethylsilylphenylalanine, methyl ester