2-Acetyl-3-phenyl-3-pyrazolin-5-one

2-Acetyl-3-phenyl-3-pyrazolin-5-one