2-Oxo-4-thia-6-phthalimidohexane

2-Oxo-4-thia-6-phthalimidohexane