1,3,3-Trimethylindolino-6'-bromobenzopyrylospiran

1,3,3-Trimethylindolino-6'-bromobenzopyrylospiran