2-(3-Trifluoromethyl-benzylsulfanyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine

2-(3-Trifluoromethyl-benzylsulfanyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine