1,5-Dithiaspiro[5.5]undecane, 10-methyl-7-(1-methylethyl)-

1,5-Dithiaspiro[5.5]undecane, 10-methyl-7-(1-methylethyl)-