Propanedinitrile, [(2,4-dihydroxyphenyl)methylene]-

Propanedinitrile, [(2,4-dihydroxyphenyl)methylene]-