3,4,7-Trimethyl-1-indanone

3,4,7-Trimethyl-1-indanone