3,3,6-Trimethyl-1-indanone

3,3,6-Trimethyl-1-indanone