Ethyl 2-(bromomethyl)-1,3-dioxolane-2-acetate

Ethyl 2-(bromomethyl)-1,3-dioxolane-2-acetate