1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine

1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine