1,4-Dichloro-2-(2-chloroethyl)benzene

1,4-Dichloro-2-(2-chloroethyl)benzene