2,4-Dichloro-1-ethenyl(dimethyl)silyloxymethylbenzene

2,4-Dichloro-1-ethenyl(dimethyl)silyloxymethylbenzene