4-Hydroxy-4-methyl-1(4H)-naphthalenone

4-Hydroxy-4-methyl-1(4H)-naphthalenone