Methyl 5-cyano-5-(m-methoxyphenyl)-2-oxocyclohexanecarboxylate

Methyl 5-cyano-5-(m-methoxyphenyl)-2-oxocyclohexanecarboxylate