3,4,5-Trichlorophenyl 4-chlorophenyl sulfone

3,4,5-Trichlorophenyl 4-chlorophenyl sulfone