1-(2-Chloroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene

1-(2-Chloroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene