5-(Bromomethyl)-5-phenyl-2(5H)-furanone

5-(Bromomethyl)-5-phenyl-2(5H)-furanone