3-((2-Fluorophenyl)sulfonyl)propanenitrile

3-((2-Fluorophenyl)sulfonyl)propanenitrile