4-Methyl-1-dimethyl(octyl)silyloxypentane

4-Methyl-1-dimethyl(octyl)silyloxypentane