2,4-Dichlorophenylmethoxy(trimethyl)silane

2,4-Dichlorophenylmethoxy(trimethyl)silane