4-Methyl-1,2-bis(trimethylsilyloxy)pentane

4-Methyl-1,2-bis(trimethylsilyloxy)pentane