5-Trimethylsilyloxytridecane

5-Trimethylsilyloxytridecane