5-Trimethylsilyloxypentadecane

5-Trimethylsilyloxypentadecane