5-Trimethylsilyloxytetradecane

5-Trimethylsilyloxytetradecane