Dichloromethyl m-(trifluoromethyl)benzyl sulfone

Dichloromethyl m-(trifluoromethyl)benzyl sulfone