4-(4-Methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarbonitrile

4-(4-Methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarbonitrile