6-Chloro-2-methyl-4,5-pyrimidinediamine

6-Chloro-2-methyl-4,5-pyrimidinediamine