Dinordesoxy-3,9-dimethyleseroline

Dinordesoxy-3,9-dimethyleseroline