Dinordesoxy-7,9-dimethyleseroline

Dinordesoxy-7,9-dimethyleseroline