1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethanone

1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethanone