2-Methyl-5-(4-vinylphenyl)-2H-tetrazole

2-Methyl-5-(4-vinylphenyl)-2H-tetrazole