Diazene, (4-methoxy-1-naphthalenyl)(4-nitrophenyl)-

Diazene, (4-methoxy-1-naphthalenyl)(4-nitrophenyl)-