N-(2,3-Dimethyl-phenyl)-2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-acetamide

N-(2,3-Dimethyl-phenyl)-2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-acetamide