Benzenethiol, 3-(4-chlorophenylsulfonyl)-

Benzenethiol, 3-(4-chlorophenylsulfonyl)-