5-(2,5-Dimethylphenyl)-4-methyl-2(5H)-furanone

5-(2,5-Dimethylphenyl)-4-methyl-2(5H)-furanone