Ethyl dl-(1-naphthyl)glycolate

Ethyl dl-(1-naphthyl)glycolate