1-(1-Naphthyl)-3-buten-1-ol

1-(1-Naphthyl)-3-buten-1-ol