p-Chlorophenyl (2-(m-chlorophenylthio)ethyl)carbamate

p-Chlorophenyl (2-(m-chlorophenylthio)ethyl)carbamate