Octahydro-2-methylene-1-phenyl-4,7-methano-1H-indene

Octahydro-2-methylene-1-phenyl-4,7-methano-1H-indene