1-Ethyl-2-propyl-2-phenylthiocyclobutane

1-Ethyl-2-propyl-2-phenylthiocyclobutane